Chinese girl- tea.

Hu Mei Yue, teacher of Nu shu and Charlie Chen.

Nu shu script.

Nu shu classroom.

Two girls.