Yunnan, Guangxi, Guizhou, Guangdong.

Miao girl.

Fisherman, Li River near Yangshuo.

Yangshuo. Show on water and land.

Chen Clan Museum, Guangzhou.

Zhaoxing Village.

Miao Nationality people.

Fuli Village.

Nu shu lesson, Pumei Village.

Nu shu writing.

Time for tea, traditional style.

Chengyang Village. Wind and Rain Bridge.

Dong girls with silver hair ornaments.

Lijiang Old Town.

Naxi women .

Yak Meadow Mountain.

Old Town, Shangri-la.

Songzanlin Monastery, Shangri-la.

Boats at Lugu Lake.