Miao Woman, Guangxi.

Ethnic Minority Girls.

Miao culture.

Miao girl and friends.

Miao man.

Dong girl with pipa.

Black Miao textiles.

Minority dresses.

Dong girls with silver headdresses.

Textiles, Black Miao.

Yi girl.

Naxi girl in Lijiang.

Tibetan building, Shangri-la.

Children in a Naxi village near Lijiang.

Lijiang Old Town.

Mosuo houses, Lugu Lake.

Moshuo Girls.